ରଜନୀର ୩୨ ସାଇଜ ଦୁଧ ର ମଜା ସହ ଫୁଲ୍ ଗିହଣା ୨ – Rajani Ra 32 SIze Dudha Saha Full Gihana 2

ଆମେ ଘରେ ପହଂଚିବା ବେଳକୁ ସାଢେ ବାର ହେଲାଣି | ଫାଟକର ଚାବି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ରଜନୀ ଆଉ ଅନିରୁO ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିେଲ | ଆମକୁ ଅେପକ୍ଷା କରିଥିଲେ | ଅନିରୁO ପଚାରିଲା, ଭାଇ ପବ୍ େକମିତି ଲାଗିଲା | ମୁଁ ହସିେଦଇ କହିଲି, ବଢ଼ିଆ କିO କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି | କୁନି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ରଜନୀ କହିଲା, ଇସ୍ କେଡ଼ ଦୁଃଖ | ଯାହା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ,ସେଇୟା ହO ହେଲାନି | ସକାଳୁ ଶୀO ଉଠିବାର ଅଛି କହି ସବୁ ନିଜ ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲୁ | ଆମ ରୁମ ସାଇଡ଼େର ବାଲକୋନି ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାଲକୋନି ପାଖେର ଶୋଇବି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ | ରଜନୀ ଆସି ମୋ ପାଖେର ଗଡ଼ିଲା | ପଚାରିଲା, କଣ କଲ? ମୁଁ ପଚାରିଲି ମାେନ ? ଓଃ ସେତ କିଛି ବୁଝୁଥିବ କି ? କହିଲ ପରା ସେଠାକୁ ଗେଲ କଣ କରିବ ବୋଲି | ମୁଁ ହସିେଦଲି | ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଭଲେର ଜାଣିଛି ତୁେମ କୁନିକୁ ଆଜି ଡେଇଛ | ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା େବଳକୁ ମୁଁ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିଛି | ମୁଁ ହସିେଦଇ କହିଲି, ଆଉ ଦେଲି କେତେବେଳ, ଦେଉଥିଲି ହO ସେ ଖାଲି କାଟୁଛି କାଟୁଛି କହିଲା ଆଉ କହିଲା ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଚାଲ ପେଳଇବା | ରଜନୀ ହସିେଦଇ କହିଲା, ତୁମ ପରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭଲା କିଏ କରିବ କହିଲ | ମୁଁ ନିରବ ଥିଲି, କିଛି ସମୟପେର ପଚାରିଲି ଆଜି ଦିନେର ସେ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ, କେତେ ସମୟ ରହିଗଲ ? ସେ କହିଲା, ସେ ଛାଡ଼ିେଲନି | ବେସଇେଦଇ ୟାଡୁ ସିୟାଡୁ ଗପିେଲ | ଆେମ ଦିନେବଳର କାଯOOମ ସେ ସିଧାOସାରଣ ଦେଖିଛି | କହୁଥିେଲ, ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗିଲା | ମୁଁ କହିଲି, ତୁେମ କହିଲନି, ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାଗେନେଲ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିବ | ରଜନୀ କହିଲା, ହୁଁ କହିଲି, ସେ ହସିେଦଇ କହିେଲ, ଥେର ନିମOଣ ଦିଅ ମୁଁ ଆସିବି | ଆଛା, ମୁଁ କହିଲି | ରଜନୀ କହିଲା, ଓଃ ତୁମ ମନରେ ତ ଏେବ ଲଡୁ ଫୁଟୁଥିବ ନାଇଁ କି ? ତାଙ୍କର ଦିଟା ପିଲା | ବୟସ ଚାଳିସି ହେଲାଣି | ତୁମକୁ ସୁଟ୍ କରିବନି | ଓଃ, ତା ହେଲେ ଥାଉ | ଆମ ପାଖେର ବି ସମୟ ନାହO, ମୁଁ କହିଲି | ସକାଳୁ ଯିବା ଯେ ଫେରିବା ରବିବାର୍ ସOାେର ପୁଣି ସୋମବାର ଦିନ. ହଁ ଦେଖିବା | ସେ କହିଲା, ତୁେମ କିଛି ଛାଡ଼ିବନି ନା କଣ ? ମୁଁ ହସିେଦଇ କହିଲି, ଆେର ଏଇ ତ ସେବା | ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କଠୁ ସେବା ନ ଦେବା ଭଲ କଥା ନୁହଁ | ସଏ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆେମ ଦେବା | ରଜନୀ କହିଲା | ହଉ େଦଖିବା େସାମବାର ଆସୁ | ମୁଁ କିଛି ସମୟ ନିରବ ରହିଲା ପେର ପଚାରିଲି ଆଉ ତୁେମ ଘେର କଣ କଲ ? ଏେତ ଡେରିଯାଏଁ ବସିଥିଲ ଯେ | ସେ ହସିେଦଲା | ମୁଁ ଜାଣିଗଲି | ଅନିରୁO ସହ କିଛି ହୋଇଛି | ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଅନି ସହିତ କିଛି ହେଲା | ସେ ଖାଲି ହୁଁ କଲା | ମୁଁ ପଚାରିଲି ମାେତେ ପୁରା କୁହ କଣ ହେଲା | ସେ କହିଲା, ——– ତୁେମ ଦୁଇଜଣ ପଳାଇବାପେର ଅନି ଆସି ମୋ ପାଖେର ବସିଲା | ଏଣୁେତଣୁ ଗପିଲା | କହିଲା କୁନି ସବୁେବେଳ ବାହାେର ଖାଇବାକୁ ମନ | ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁେବେଳ ପବ୍ ନେଇଯାଏ | ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଉ ପବ୍ ରେ ତୁ ଖାଉନୁ କି ? ଅନି କହିଲା, ମୁଁ ବି ଖାଏ | ମୁଁ କହିଲି, ତା ହେଲେ ଆଜି ପବ୍ ଗଲୁନି | ସେ କହିଲା, ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିେଦଇ ପବ୍ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ଘରେ ଏକା ରହିଯିବି | ଅନି କହିଲା, ଆଛା ଭାଇO ଭାରୀ ମନ ନୂଆ ନୂଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସେମାଙ୍କୁ କରିବାପାଇଁ | ମୁଁ କହିଲି, ସେ ତ ସବୁେବେଳ ସେମିତି | ସେ ପଚାରିଲା ଆଉ ତୁେମ ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି ସେ ବିଷୟେର | ଅନି କହିଲା, ଏବେ ଚିନ୍ତା କର | ଅନି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା | ମୋ କାO ଉପେର ହାତ ଦେଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବୁେଲଇ ଦେଇ ମୋ ଓଠ ଉପେର ଗାେଟେ କିସ୍ ଦେଲା | ମାେତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତା ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ିଲି | ସେ ବି କାମୁଡ଼ିଲା | କିଛି ସମୟ କିସ୍ କରିବା ପେର ଅନି ମାେତେ ଟେକି ନେଇ ନିଜ କୋଳ ଉପେର ବେସଇଲା | ତା ବାଣ୍ଡ ମୋ ଗାଣ୍ଡୀରେ ଘଷି ହେଉଥିଲା | ଆଉ ସେ ମୋ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଦଳିଲା | ମାେତେ ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା | ସେ କିଛି ସମୟ ମୋ ଦୁଧ ଦଳିବାପେର ମାେତେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୋ ଦୁଧ ଖାଇଲା | ସେ ପିଲାଟିଏ ପରି ଚାପି ଚାପି େମା ଦୁଧ ଆଉ ନିପଲ ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆOୁଠିେର ମୋ ବିଆ ଭିତେର ପୁେରଇ ସଲ ସଲ କରୁଥିଲା | ମୋ ଦେହେର ପୁରା ତାତି ଆସିଯାଇଥିଲା | ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି, ଅନିକୁ ସୋଫା ଉପେର ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ପାଟି ଉପେର ମୋ ବିଆକୁ ରଖି ତା ମୁହଁ ଉପେର ବସିଗଲି | ସେ ବିଆକୁ ଚାଟିଲା ଆଉ ଜିଭ ପୁେରଇ ଗେହିଲା | ମୋ ବିଆ ପୁରା ଓଦା ହେଇ ଆସିଲା | ମୁଁ ନଇଁପଡ଼ି ଅନିର ବାOକୁ ପାOରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲି | ସେ ମାତ୍ର ଚାରି ଇଂଚ ହେବ | ତାକୁ ପାଟିେର ଦେଇ ଚୋଷିଲି | ସେ ଆଃ ଆଃ କହିଲା | ମୋ ବିଆକୁ ସେ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ତା ବାOକୁ ମୁଁ | ଅଧଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଆେମ ଖିଆ ଖୋଇ ହେଲୁ, ତାପେର ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡିଲି ଆଉ ଅନି ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ ମୋ ବିଆର ତା ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେଲା ଆଉ ଧପ୍ ଧପ୍ କରି ଗେହିଲା | ଅନି ପାO ମିନିଟ୍ ଗେହିବା ପେର ହାଲିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା | ମୁଁ ତାକୁ ତେଳ ଶୁଆଇେଦଇ ତା ବାOକୁ ବିଆେର ପୁେରଇ ନାଚିଲି | ସେ ଖାଲି ଆଃ ଆଃ ହେଉଥିଲା | ମୋ ବିଆରୁ ରସ ବାହାରି ତା ବାO ଧୋଇ ହେଉଥିଲା | ଦଶ ମିନିଟ୍ ଏମିତି କରିବାପେର ଆେମ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରକୁ ଗଲୁ | ସେଠି ମୁଁ ଶୋଇଲି ଆଉ ଅନିକୁ କହିଲି ଠିଆ ଠିଆ ମାେତେ ଗେହିପକା | ସେ ସେମିତି କଲା | ଭାରି ମଜା ଆସୁଥିଲା | ସେ ମଝିେର ମଝିେର ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଂଗୁଠି ମାରୁଥିଲା | ତାପେର କହିଳା ଗାଣ୍ଡୀରେ ମାରିବ | ମୁଁ ହଁ କହିଲି | ସେ ରାେଷେଇଘରୁ ତେଲ ଆଣି ନିଜ ବାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡିର ମାରିଲା | ଫସ୍ କରି ତା ବାଣ୍ଡ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶିଅଲା | ଆଉ ସେ ଧକ୍କା ଉପେର ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଲା | ଦଶ ମିନିଟ୍ ପେର ସେ ନିଜ ରସ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଢାଳିେଦଲା | ଓଃ କେତେ ମଜା ଆସିଲା | ତାପେର ଆେମ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲୁ ତୁେମମାେନ ଆସିଲ | ————— ଓଃ ତା ମାେନ ତୁେମ ଘେର ଜମା ବୋର୍ ହେଇନ | ସେ କହିଲା, ଆଉ ତୁେମ ଯାଇ କୁନି କୁ କରିେଦବ ମୁଁ କାହOକି ଏକା ଘେର ବୋର୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ | ଯା ହେଉ ରାତି ଅଧିକ ହେଲାଣି ଆେମ ଶୋଇଗଲୁ | ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମୋ ଅଭାସ | ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିଲି ବାଥରୁମ କାମ ସାରିେଦଇ ରେଡ଼ି ହେଲା ବେଳକୁ କୁନି ଉଠି ଆସିଲା | ସେତେବେଳକୁ ପାଂଚଟା ହେଇଥିବ | କୁନି କହିଲା ଭାଇ ଏେତ ଶୀO ଉଠିପଡ଼ିେଲ | ମୁ ଁହସିେଦଇ କହିଲି ମୋର ଅଭାସ ଶୀO ଉଠିଯାଏ | କୁନି ହସିେଦଇ କହିଲା ଖାଲି ଆପଣ ଉଠOି ନା ଆପଣO. | ମୁଁ କୁନିର ହାତଟା ଟାଣି ଆଣି େମା ବାO ଉପେର େଥାଇେଦଲି | େସେତେବଳକୁ େମା ବାO ଉଠି ଠିଆ େହାଇଥାଏ | କୁନି କହିଲା, ଆଃ ଏେତ ସକାଳୁ ? ମନ େହଉଛି େଯ ସମୟ େହବନି | ଏମିତି କହୁଥିଲା ମୁଁ କୁନିର ହାତ ଧରି ଟାଣି େନଇ Oଇଂରୁମ ୍େସାଫାେର ଶୁଆଇେଦଲି ଆଉ ତା ବିଆକୁ ଆଙୁଠିେର ସଲ ସଲ କରିେଦଲି, କିଛି ସମୟ ପେର େସ ପୁରା ଢିଲା େହାଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବାO ପୁେରଇ ମାO ଦଶ ପOର ଧOା େଦଇଛି େସ ଝଡ଼ିଗଲା | ତା ବିଆରୁ ରସ ବାହାରି ଆସିଲା | ମୁଁ ମଧ େମା ରସ ତା ବିଆେର ଛାଡ଼ିେଦଲି | େସ ତରବର େହଇ ଉଠି ଚାଲିଗଲା | ମାO ପOର ମିନିଟେର େଗାେଟ େଖଳ େହଇଗଲା | କୁନି ବାଥରୁମ ଚାଲିଗଲା | େମା ବାOକୁ େବସିନେର େଧାଇେଦଇ ରୁମକୁ ଆସିଲି ଆଉ ରଜନୀକୁ ଉେଠଇଲି | ରଜନୀ ଉଠିଲା ଆଉ ମୁହଁ େଧାଉଥିଲା, ମୁ ଁକହିଲି ମୁଁ ଟିେକ ତେଳ ଗାେଡOନେର ବୁଲି ଆେସ | ମୁଁ ତଳକୁ ଚାଲିଗଳା ପେର ରଜନୀ. ———- େମା ନିଦ ଭାOିବାପେର େଦଖିଲି କୁନି ବାଥରୁମେର | ରେମଶ୍ ଗାେଡ଼Oନ୍ ବୁଲି ପେଳଇେଲ | ମୁଁ ସିଧାଗଲି ଅନିର ରୁମକୁ | ଅନି େବଡ଼େର େଶାଇଥିଲା | ତା ପାOକୁ ତଳକୁ ଭିଡ଼ିଲି | େଦଖିଲି ତା ବାO ଥିଆ େହାଇଛି, ତାକୁ େମା ପାଟିେର ପୁେରଇ ଚାପିଲି | େସ ଚମକି କରି ଉଠିପଡ଼ିଲା | େମାେତ େଦଖି େସ ଏପାଖେସପାଖ େଦଖିଲା | ମୁଁ କହିଲି କୁନି ବାଥରୁମ େର | େସ େମାେତ ଭିଡ଼ିଧରି ତା ବାO ଉପେର େମା ପାଟିକୁ ରଖିଲା ଆଉ ଚାପିଧରିଲା | ମୁଁ ତା ବାOକୁ ଚାପିଲି ଆଉ େଚାଷିଲି | ତାପେର େସ େମାେତ ତେଳ ଗେଡ଼ଇେଦଇ େମା ପାଟିକୁ ନିଜ ବାOାେର େଗହିଲା | ଏମିତି ପାOମିନିଟ୍ କରିଛି କି ନାଇ ଁ ତା ବାOର ରସ େମା ପାଟିେର ପଡ଼ିଲା | ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିଲି ନାହO | େସ ବାOରସ ଢାଳିେଦଇ ଉଠି ଚାଲିଗଲା | ମୁଁ ଯାଇ େବସିନ୍ ପାଖେର ପାଟି େଧାଇଲି | ଘOାଏ ପେର ଆେମ ସବୁ ବାହାରିଲୁ ଜOଲ ସଫାରିେର ଯିବାପାଇଁ |————— ଗାେଡ଼ନO େର ବୁଲି ଆସିବି େବାଲି କହି ବାହାରିଲି ସତ େହେଲ ମନଥିଲା ପଡ଼ିଶାଘର Oୀ ପାଖେର | ଭାଗକୁ େସ ଦୁଆର ପାଖେର ଠିଆେହାଇଥିଲା | ମୁଁ ତାOୁ େଦଖି ହସିେଦଲି େସ ବି ସାମାନ ହସିେଦଇ କହିେଲ, ଏେତ ସକାଳୁ କଣ ମOOଂ ୱାକେର ବାହାରିେଲ | ମୁଁ କହିଲି | ହଁ େସଇମିତି | େମାେତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଲ ଲାେଗ | େସ କହିେଲ, େମା ପିଲାମାେନ ସବୁ Oଲ ଗେଲ ତ େସମାନO ଯିବାବାଟ େଦଖୁଥିଲି | ମୁ ଁ କହିଲି ଆଉ ପିଲାO ବାପା ? େସ ହସିେଦଇ କହିେଲ େସ ଦିOୀ ଯାଇଛOି | ଘେର େକହି ନାହO | େସ ଏମିତି କହୁଥିେଲ ସେତ କି େମାେତ ଭିତରକୁ ଡାକୁଥିଲା ପରି ଲାଗିଲା | ମୁ ଁ କହିଲି, ଆପଣO ଘର ବହୁତ ସୁOର | େସ କହିେଲ େଦଖିେବ ଆସO ଆଉ େସ େମାେତ ଭିତରକୁ ଡାକିେନେଲ | ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲାପେର େସ କବାଟକୁ ଭଲକି ବO କରିେଦଇ େମା ପେଛ ପେଛ ଆସିେଲ | ମୁଁ ଘର ଭିତେର ଏପାଖ େସପାଖ େହାଇ େବଡ଼ରୁମ ୍ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲି | େସଠି େସ ଆସି ପହOିବାପେର ମୁ ଁହଠାତ୍ ତାOୁ ଭିଡ଼ିଧରିଲି | େସ ବି କିଛି କହିେଲ ନାହO ସାମାନ ହସିେଦେଲ | ତାO ଓଠକୁ ଚାପିବାେର ଲାଗିଲି | େସ ବି | କିଛି ସମୟପେର ତାO ନାଇଟି ବାହାର କରି େଫାପାଡ଼ିେଦଲି | ଆଉ ତାO ଦୁଧ ଦିଟାକୁ ଦଳିବାେର ଲାଗିଲି, େସ ଓଃ ଆଃ କହୁଥିେଲ ମୁଁ ଆOୁଠି ପୁେରଇ ତାO ବିଆକୁ େଗହିବାକୁ ଲାଗିଲି | େସ ପୁରା ଓଦା େହାଇ ଆସିେଲ | ଏଇ ସମୟେର େମା ପାO ସାଟ୍O ଓOାଇେଦଇ େମା ବାO େଦଖାଇଲି | େସ ଆOଯO େହାଇ େଦଖୁଥିଲା େବେଳ ତାO ମୁOକୁ ଟାଣି ଆଣି ତାO ପାଟିେର ବାO ପୁେରଇେଦଲି | େସ େମା ବାOକୁ ଚାପିବାେର ଲାଗିେଲ | ମୁଁ ଖଟ ଉପେର େସମିତି ବସିଥିଲି | େସ େମା ବାOକୁ ଖାଉଥିେଲ | େପାଖତ େଖଳାଳୀ ଭଳି ଲାଗୁଥିେଲ େସ | ଏେତ ସୁOର ବାO ଖାଇବା ଆଜିପଯOO େମାେତ ମିଳିନଥିଲା | େସ ଖାଇବା େବେଳ ମୁଁ ତାOୁ ଖଟ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି ଓ ତାO ଉପେର ଓଲଟା େହାଇ ରହି େମା ବାO ତାO ପାଟିେର େଦଇ ତାO ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି | ମୁଁ ତାO ବିଆକୁ ଚାଟିବାେବେଳ ତାO େଦହେର ଝଟକା ସବୁ ଆସିଲା | େସ େମା ମୁOକୁ ତାO ବିଆ ଉପେର ଚାପିଧରିେଲ | ମୁଁ େଜାର୍ େଜାର୍ େର ଚାଟିଲି ଆଉ େଚାଷିଲି େସ କହିେଲ ଆଉ ସOାଳି ପାରିବିନି େମାେତ ଏେବ େଗହି ପକାଅ | ମୁଁ ଉଠିଲି ଆଉ ବାOକୁ ତାO ବିଆ ଉପେର ରଖି ଧOାେଦଲି | ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା | ତାପେର ଧOା ଉପେର ଧକା େଦଇ ଚାଳିଲି | େସ ଆଃ ଆଃ େହଉଥାOି | ତାO ଦୁଧକୁ ଧରି ମOିଲି | ତାO ବିଆେର ପାଣି ଆସୁଥିଲା | ତାOୁ ଓଲଟାଇ େଦଇ ତାO ଗାOିେର ବାO ପୁେରଇବାକୁ େଚOା କଲି | ଗଲାନି | େସ ବି ଆଃ ଆଃ କହୁଥିେଲ କିO ମନା କେଲନି | ଖଟ ପାଖେର ଥିଲା େକାଲ୍ଡ଼ Oିମ ଆଣି ବାOେର ଲେଗଇଲି ଆଉ ତାO ଗାOିେର େଦଲି ପୁଣି ମାରିଲି, ଏଥର ବାO ପୁରା ତାO ଗାOିେର ପଶିଗଲା | ତାପେର ଧOା ଉପେର ଧOାେଦଲି | ପOର ମିନିଟ ପେର ତାO ବିଆରୁ ଝର ଝର େହାଇ ପାଣି ବାହାରିଲା, ମୁଁ ବି ତାO ଗାOିେର େମା ରସ ଢାଳିେଦଲି | ମୁଁ ସଫା େହାଇ େସାଫାେର ବସିଥିଲା େବେଳ େସ କଫି େନଇ ଆସିେଲ | ଆେମ ଏକାଠି କଫି ପିଇଲୁ | େସ ହO େମାେତ କହିେଲ, ଆପଣO ଘେର ସବୁ କୁଆେଡ଼ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛOି େବାଧହୁଏ | େମାର ମେନ ପଡ଼ିଲା େଯ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ େହବ | ମୁ ଁ ତାOଠୁ ବିଦାୟ େନଇ ଘରକୁ ଗଲି | ଘେର ସବୁ େରଡ଼ି େହାଇ ସାରିଥିେଲ, ଅନି େମାେତ େଖାଜିବାପାଇଁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା | େସ ଯା େହଉ ଆେମ ସମେO କାରେର ବସିଲୁ ଆଉ ଅନି କାର୍ ଚେଳଇେଲ | ଅପରାO ସାେଢ଼ େଗାଟାଏ େବଳକୁ ଆେମ େଗାଟିଏ େହାେଟଲେର ପହOିଲୁ | ଖାଇପିଇ େଦଇ କିଛି ସମୟ ବିOାମ କରିବାପେର ପୁଣିଥେର ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ | ସOା େହଇ ଆସୁଥିବା ସମୟେର ଆେମ ଜOଲ ଭିତର କାମOେ୍ ର ପହOିଲୁ | େସଠି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି େହାଇ ନୁଆଣଁିଆ ଚାଳଘର ସବୁ ଥିଲା | ଆେମ ଦୁଇଟି ଘର େନଇଥିଲୁ | େସଠି ନିଜ ଜିନିଷପO ରଖିେଦଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ | ସOାଗତ କରିବାପାଇ ଁ ମାଗଣାେର OିOସ ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା | ତାପେର ସମେO ଏକାଠି ବସିଲୁ େଗାଟିଏ ଯାଗାେର | ମଝିେର ନିଆ ଁ ଜଳୁଥିଲା, େସଠାେର ଥିବା ସବୁ େଲାକ ଏକାଠି େହାଇଥିେଲ | ଏେତ ସୁOରୀ ସବୁ ଥିେଲ େଯ େଦଖି େଦଖି େମା ବାO ପୁରା ଟାଇଟ୍ େହାଇଗଲା | ସOାଟା େସଇଥି ବସି ବସି ମୁଜିକ୍ ଶୁଣି ଶୁଣି ବିତିଗଲା | ସାେଢ଼ ଆଠଟା େବଳକୁ ଡିନର୍ ସରିବାପେର ଆେମ େସଇ ନିଆଁ ପାଖେର ବସିଥିଲୁ | କୁନି କହିଲା, ଆଜି ରାତିେର େକହି େଶାଇବାନି | ରଜନୀ କହିଲା, ହଁ ଆଜି େକହି େଶାଇବାନି | ଅନି କହିଲା େମାେତ ଭାରି ଟାୟାର୍ ଡ୍ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ େଶାଇପଡ଼ିବି | କୁନି କହିଲା େସମିତି େହବନି | ଆଜି ଆେମ ସବୁ ଏକାଠି ରହିବା ମOି କରିବା | ଅନି କହିଲା ତୁେମ ସବୁ କର େମାେତ ଛାଡ଼ିଦିଅ | କୁନି କହିଲା େକେଡ଼ ଅଳସୁଆ େଦଖିେଲ ତ ଭାଇ? ଅନି ଉଠି ଚାଲିଗଲା | ଆେମ ବସିଥିଲୁ | କୁନି କହିଲା ନାନୀ ଆଜି ରାତିେର ଟିେକ ହଟ୍ େଗମ ୍େହବ କି ? ରଜନୀ କହିଲା ମାେନ ? ମାେନ ଆେମ ଦୁଇ ଆଉ ଭାଇ ଏକା, ମOି | ରଜନୀ ବୁଝିଗଲା | କହିଲା ହଁ େହବ | େସଇଠୁ ଆେମ ଉଠି ଆସିଲୁ ଆମ ରୁମକୁ | ରୁମେର ପହOିବାପେର କୁନି ଆଉ ରଜନୀ କାଳବିଳO ନ କରି ପରOରକୁ କିସ ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ | ରଜନୀ ଏେତ େବାଲ୍ ଡ୍ େବାଲି ମୁଁ ସOପOେର େହେଲ ଭାବିନଥିଲି | ମୁ ଁ େକବଳ ହାଫ୍ ପାO୍ େଟ ପିOିେଦଇ ଖଟେର ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି େଦଖୁଥିଲି | କୁନି ଆଉ ରଜନୀ ପରOରକୁ ଆଲିOନ କରିଥିେଲ ଆଉ କିସ୍ କରୁଥିେଲ | କୁନି ରଜନୀର ଟପ୍ ଟା ବାହାର କରିେଦଲା | ଆଉ ନିେଜ ବି ଲOଳା େହାଇଗଲା | ଏେବ େମା ସାମନାେର ଦୁଇଟା ଝିଅ ପୁରା ଲOଳା େହାଇ ପରOରକୁ କିସ୍ କରୁଥିେଲ | ମୁଁ ପାO୍ ଭିତରୁ େମା ବାO ବାହାର କରି ହେଲଇଲି | କୁନି ରଜନୀର ଦୁଧକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା | ରଜନୀ ଠିଆ େହାଇ େମା ଆଡ଼କୁ ଚାହଁୁଥିଲା | ମୁଁ ସାମାନ ହସିେଦଇ ଇOିତ କଲି, ତୁେମ ଏOୟ୍ କର | ତା ପେର କୁନି ରଜନୀର ହାତଧରି ଆଣି ଖଟେର ଶୁଆଇ େଦଇ ତା ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା | ରଜନୀର େଦହେର ଶୀହରଣ ଆସିଲା | େସ କୁନିର ମୁOକୁ ତା ବିଆେର ଚିପି ଧରିଲା | ମୁଁ କୁନିର ଦୁଧ କୁ ଚିପିବାକୁ ଆରO କଲି | କିଛି ସମୟପେର ରଜନୀର ବିଆେର ପାଣି ଆସିଲା | କୁନି ରଜନୀକୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ େମା ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା | େମାେତ କହିଲା କିସ ୍ କରିବାପାଇଁ, ମୁଁ କିସ୍ କଲାେବଳକୁ ତା ପାଟି ପୁରା ଓଦା, କହିଲା ତୁମ Oୀର ବିଆରସ | ମୁଁ ହସିଲି ଆଊ କହିଲି ମୁଁ Oତିଦିନ ପିଏ | ତାପେର ଆେମ କିସ ୍କରୁଥିଲୁ, ରଜନୀ କପଡ଼ା ଆଣି ନିଜ ବିଆକୁ ସଫା କରି େପାଛିେଦଉଥିଲା | ରଜନୀ ଆସିଲା ଆଉ କୁନିର ବିଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା | ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଏକା େହାଇଗଲି | କିO କୁନି େମା ବାOକୁ ନିଜ ପାଟିେର ପୁେରଇ ଚାପିବାେର ଲାଗିଲା | ଓଃ କି ମOି | ରଜନୀ କୁନିର ବିଆକୁ ଏମିତି ଖାଇଲା େଯ କିଛି ସମୟପେର କୁନି ଚିେOଇ ଉଠିଲା ଆଉ ତା ବିଆରସ ସବୁ ତେଳ ଥପ୍ ଥପ୍ େହାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା | ମୁଁ କୁନି କୁ ଖଟ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି ଆଉ ତା ଓଦା ବିଆେର ବାO ପୁେରଇ େଗହିଲି | ଭାରି ମO ଲାଗୁଥିଲା | ତା ବିଆେର େମା ବାO ସର୍ ସର୍ କରି ଖସି ଯାଉଥିଲା | େସ ଓଃ ଆଃ କହୁଥିେଲ | ଆଊ େମା ସାମନାେର ରଜନୀ ଠିଆ େହାଇଥିଲା ଓ ମୁଁ ତା ବିଆକୁ ଚାଟୁଥିଲି | େସ ବି ଓଃ ଔଃ େହଉଥିଲା | କିଛି ସମୟପେର ରଜନୀ ତଳକୁ ଆସିଲା ଆଊ ମୁଁ ତା ବିଆେର ବାO ପୁେରଇ େଗଇଲି | କୁନି େମାେତ ଭିଡ଼ିଧରି ସଁ ସଁ େହଉଥିଲା | ରଜନୀକୁ ମାO କିଛି ମିନିଟ୍ େଗହିବାପେର େସ ଆଃ ଆଃ କହିଲା ଅଉ ଚିେOଇ କରି ବିଆକୁ ପୁରା ପାଣିେର ଭରିେଦଲା | ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିେଦଲି ଆଊ କୁନିକୁ ପୁଣିଥେର ଧରିଲି | ତାକୁ କୁକୁର ପରି ଠିଆ କେରଇ େଦଇ ତା ଗାOିେର ବାO ପୁେରଇଲି | ରଜନୀ କହିଲା, ମରିଯିବ େସ ଛାଡ଼ିଦିଅ | ମୁଁ କହିଲି ମOି କରିବ ଯଦି ଫୁଲ୍ ମOି କର | ଆଉ ଧOା େଦଇ ତା ଗାOିେର ପୁରା େମା ବାO ପୁେରଇ େଦଲି | କୁନି ଆଃ କହି ରଡ଼ି େଟ ଛାଡ଼ିଲା | ତା ପେର ମଁୁ ତାକୁ ଧOା ଉପେର ଧOାେଦଇ ଚାଲିଲି | କିଛି ସମୟପେର କୁନି କୁେOଇ େହଲା ଆଉ ତା େଦହ ଥରିବା ଆରOେହଲା ଓ େସ ତା ବିଆେର ଖାଲି ପାଣି ଭସ୍ ଭସ୍ କରି ବାହାର କରି ତେଳ େଶାଇପଡ଼ିଲା | େସେତେବଳକୁ େମା ବାO ପୁରା ଠିଆ େହାଇଥାଏ | ରଜନୀକୁ କହିଲି ଏେବ ତୁମ ଗାOିମାରିବି େସ ମନାକରୁଥିଲା କହିଲି ତୁେମ ବି କହୁଥିଲ ନା ରାOିେର ମOି କରିବ େବାଲି | ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି ଆଉ ତା ଗାOିେର ବାO ପୁେରଇ େଗହିଲି | େସ ବି ମନା କରୁଥିଲା େହେଲ ମOି ଚଢ଼ିଲା େବେଳ ଆଉ େଦଖିବା ମନା | ବାସ ଦଶ ମିନିଟ େଗହିବାପେର େସ ବି ଝଡ଼ିଗଲା | େସ ଦୁଇଜଣ ଖଟେର ଫଁା େହଇ ପଡ଼ିଥିେଲ, ମୁଁ େମା ବାOକୁ ହେଲଇ ହେଲଇ ମେଲଇ ବାହାର କରି େସମାନO ଉପେର ପେକଇେଦଲି | େସମାେନ ସଫା େହବାପାଇଁ ଗେଲ | ମୁଁ କପଡ଼ାେର ନିଜକୁ ସଫା କରିେଦଇ େଶାଇଗଲି | େସେତେବଳକୁ ସାେଢ଼ ବାରଟା େହବ | କୁନି ନିଜ ରୁମକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା | ରଜନୀକୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା କହି େସ ବି ତା ସହିତ ଗଲା | େସଠାେର େସମାେନ ପୁଣି େସୖତାନୀ କେଲ. ରଜନୀ େଯମିତି କହିଲା. —————- କୁନି ସହିତ ମୁ ଁ ତା ରୁମେର ପହOିଲି | ଅନି େସେତେବଳକୁ େଶାଇଥାଏ | କୁନି ଅନିର ପାO େଖାଲିେଦଇ ତା ବାOକୁ ପାଟିେର େନଇ ଚାପିଲା | ଅନି ଜମା ଉଠୁନଥାଏ | େସଇଠୁ ଆେମ ଦୁଇଜଣ ତା ଦୁଇପାଖେର େଶାଇ ତା ବାOକୁ ଚାପିଲୁ | କିଛି ସମୟପେର ତା ବାO ଧିେର ଧିେର ଟାଣ େହବାକୁ ଲାଗିଲା | େସଇଠୁ େସ ଉଠିଲା | ତାପେର େସ େମା ବିଆେର ଆOୁଠିମାରି ସଲ ସଲ କଲା | ଦୁଇ ପାଖେର ଦୁଇଟି ଝିଅକୁ େଦଖି ଅନିର ନିଦ ଭାOିଗଲା | ଆମ ବିଆକୁ େସ ଆOୁଠି ପୁେରଇ େଗହିଲା | ଆମ ବିଆ ଓଦା େହଇ ଆସୁଥିଲା | ମୁଁ ଅନିର ବାOକୁ ଖାଉଥିଲି | େସ ଆଃ ଆଃ କହୁଥିଲା | ତା ବାO ପୁରା ଟାଣ େହାଇ ଆସିଥିଲା | ମୁଁ ତା ବାO ଉପେର ବସିଲି ଆଉ ତା ବାOକୁ ଧରି େମା ବିଆେର ପୁେରଇ େଦଇ ତା ଉପେର ବସି ଉପର ତଳ େହଲି | େସ ଆଃ ଆଃ କହୁଥିଲା, କିଛି ସମୟ ପେର ହO େସ ରସ ଢ଼ାଳିେଦଲା | ଏେତ ଶୀOେହଲା େଯ ଆେମ ଭାବିନଥିଲୁ | େସଇଠୁ େସ ଉଠି ଚାଲିଗଲା | ଖଟ ଉପେର ମୁଁ ଆଉ କୁନି ଥିଲୁ | ଅନି ସଫା େହବାପେର କହିଲା ତୁେମ ଝିଅମାେନ ଏଠି ଶୁଅ ମୁଁ ଭାଇO ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି | କୁନି ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା | କାହOକି େବାଲି ପଚାରିବା ପେର କହିଲା, ଏଇଥି ପାଇଁ | ସବୁେବେଳ େସO୍ କେଲ ଦଶ ମିନିଟେର ବାହାର୍ କରିେଦଉଛନି ଆଉ ପେଳଇ ଯାଉଛOି | ମୁଁ କହିଲି, ଏଥିେର ଦୁଃଖି େହବାର କଣ ଅଛି, ସବୁ ପୁରୁଷ ତ େସମିତି | େସ କହିଲା ଆଊ ଭାଇ େକମିତି ଏେତ ସମୟ କରି ପାରୁଛOି | ମୁଁ କହିଲି େସ ଠିକ୍ େଟକିOକ୍ ଜାଣିଛOି, ତୁ ଥା ମୁଁ ଭାଇOୁ କହିବି େସ ଅନି କୁ ଶିେଖଇେଦେବ | କୁନି କହିଲା ଶିେଖଇ େଦେଲ ମୁଁ ସବୁେବେଳ ଋଣୀ େହାଇ ରହିବି ନାନୀ | ଆେମ ପୁଣି କିସ୍ କଲୁ ଆଉ କୁନି କୁ ଭିଡ଼ିଧରି ମୁଁ େଶାଇଗଲି | ————– କୁନି ଓ ରଜନୀ ଚାଲିଗଲା ପେର ମୁଁ ରୁମ ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲି | ଏପାଖ େସପାଖ େଦଖିଲି କାେଳ େକଉଠଁି କିଏ ଥିବ, ଆଉ କିଛି କOାମାଲ୍ ମିଳିଯିବ | ନିଜ ରୁମରୁ ବାହାରି ଘାସ ଲନ୍ େର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲି | େସଠି େଦଖିଲି ଗଛ ଉହାଡ଼େର କିଏ ଦୁଇଜଣ ଜବରଦO ଗିହଁା େଗହିେର ଲାଗିଛOି | େସଇଠୁ ଘOା େଦଖିଲି ରାତି େଗାଟାଏ େହଲାଣି | ଉଣାଅଧିେକ ସବୁ ରୁମର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି | ସମେO ଗିହଁାେଗହିେର ବO ପରି ଲାଗୁଥିଲା | ମୁଁ ନିଜ ରୁମକୁ େଫରିଆସିଲି | ଥOା ପାଗେର େମା ବାO ପୁଣି ଉଠିଲା ଆଉ େମାେତ େଗହିବାକୁ ଭାରି ମନ େହଲା | ଭାବିଲି ଅନିର ରୁମକୁ ଯାଇ କୁନିକୁ େନଇ ଆସିବି | େଯମିତି ବାହାରିଲି େଦଖିଲି ଅନି ଆସୁଛି | େସ ଆସି କହିଲା, ଭାଇ େସମାେନ େସଠି େଶାଇେବ, ମଁୁ ଏଠି େଶାଇବାପାଇଁ ଆସିଲି | ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ପାରିଲି ନାହO | ଭିତରକୁ ଆସିଲି | ଅନି େଶଯ ସଫା କରୁଥିଲା | େମାେତ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା, କହିଲି ଅନି ଚାଲ ବାହାେର ଟିେକ ବୁଲି ଆସିବା | େସ ବି ହଁ କଲା | ଆେମ ବଗିଚାେର ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ପାଖେର ବସିଥିଲୁ | ଆଉ ଜେଣ େଟାକା ବି ଆସି ବସିଲା ଏମିତି ବସି କଥା େହଉ େହଉ କହିଲା “ଆର୍ ୟୁ େବାଥ ୍େଗ ?” ମାେନ ତୁେମ ଦୁଇଜଣ ସମଲିOୀ କି ? ମୁଁ ମୁO ହଲାଇ ନାଇଁ େବାଲି କହିଲି, େସ ସରି କହି ଚାଲିଗଲା | ଆେମ ବସି ଏମିତି କଥା େହଉ େହଉ ଅନି କହିଲା ଭାଇ ଆପଣ େସOେର ମାOର େବାଲି ଶୁଣିଲି ଆପଣ େକେବ େହାେମାେସO୍ କରି ନାହାOି ? ମୁଁ କହିଲି କରିଛି କିO ଏେତ େବଶି ନାହO | କେଲଜେର ପଢ଼ିବା ସମୟେର େଟାକି ନ ମିଳିେଲ ଆେମ େହାେOଲ୍ େଟାକାOୁ େଗହିଛି | ଅନି କହିଲା େକମିତି ଲାେଗ ? ମୁ ଁକହିଲି ଚଳିବ | େଟାକିO ଗିହଁା ଭଳି ନାହO | େଟାକିO କଅଳଁ ଓଠେର ବାOକୁ ଚାପିେଲ ଯାହା ଲାଗିବ | ଆଃ, ଅନି କହିଲା କିO େହାେମାେର ବି ତ ଚାପOି, େସଇଟା କଣ ଭଲଲାେଗନି | ଆେମ ଏମିତି କଥା େହଉ େସଇଠୁ ଉଠିଲୁ | ମୁ ଁ କହିଲି େମାେତ ଏେତ ମେନ ନାହO, ଅେନକ ବଷO େହଇଗଲାଣି | ଆେମ ରୁମ ଭିତରକୁ ଆସିବାପେର ଅନି କହିଲା, ଭାଇ ଆପଣO ବାOଟା ଟିେକ େଦଖାO | ମୁଁ ହସିଲି ଆଉ ପାO ଓOାଇ େଦଇ ବାO େଦଖାଇଲି, େସ ନିଜ ହାତେର େନଇ ତାକୁ େଦଖିଲା, ଆଉ େମା ସାମନାେର ଆOମାଡ଼ି ବସି େମା ବାOକୁ ଭଲେସ େଦଖିଲା | ମୁଁ ବି ଟିେକ ଧାନ ଏପାଖ େସପାଖ କରୁ କରୁ େଦଖିଲି େସ େମା ବାOକୁ େନଇ ନିଜ ପାଟିେର ପୁେରଇ େଦଲା | ମୁଁ କହିଲି ଅନି ଏ କଣ କରୁଛ ? େସ କହିଲା ଭାଇ େମାେତ ଏହା ଭଲ ଲାେଗ | ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ନାହO, େସ େମାେତ କହିଲା ଖଟ ଉପେର େଶାଇଯାଆO ଆଉ େସ େମା େଗାଡ଼ପାଖେର ବସି େମା ବାOକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା | Oାୟ ଅଧଘOା େସ େମା ବାOକୁ ଖାଇବାପେର େମାେତ ଲାଗିଲା ସେତ େହାେମା େସO୍ େର ମଜା ନିଆରା | ତା ପେର ମୁଁ କହିଲି, େମା ବାOକୁ ଖାଈ ଖାଇ ଉେଠଇେଦଲ ଏେବ େଗହିବି େକମିତି ? ଅନି କହିଲା, େମା ପଛେର େଗହିଦିଅ | ମଁୁ କହିଲି େନଇ ପାରିବ ? େସ କହିଲା, ଠିକ୍ େସ େଦେଲ ନିOୟ େନବି | ମୁଁ କହିଲି ଟିେକ ରୁହ ଆଉ ମୁଁ େକାଲ୍ ଡ୍ Oିମ ୍ ଆଣି େମା ବାOେର ଆଉ ତା ଗାOିେର ଲେଗଇଲି, ତାପେର ତା ଗାOିେର ବାO େଦଲି, ସର୍ କିନା ଖସି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା | ଲାଗୁଥିଲା େସ ଆଗରୁ ଅେନକଥର ଗିହଁା ଖାଇଛି | ମୁ ଁତା ଗାOିେର ବାO୍ ପୁେରଇ ଧOା େଦଉଥିଲି େସ ଆ ହ୍ ଆଃ କହୁଥିଲା, ପଚାରିଲି ଆଗରୁ େକେତ ଥର ଖାଇଛ ? େସ ହସିେଦଇ କହିଲା ଭାଇ େଡଇଲି ଖାଉଛି | େମାେତ ଏହା ହO ପସO | େତଣୁ କୁନି କୁ Oି କରିେଦଇଛି େସ ତା ମନ ଇOା ଯାହା ସହ େହଉ େସO୍ କରୁ େମାେତ କିଛି OବମO ୍ନାହO | ଓଃ ଆଉ କୁନି ତୁମ କଥା ଜାଣିଛି | େସ କହିଲା ହଁ ଜାଣିଛି | ମୁ ଁ ଆହୁରି ଗରମ ୍ େହଇଗଲି ଆଉ ତା ଗାOୀକୁ େଜାେଜOାେର ମାରିଲି | େସ ଆଃ ଆଃ କହୁଥିଲା, ତାକୁ ଠିଆ କେରଇଲି ଆଉ କାOକୁ ଆଡ କରି ଠିଆକରି ତା ପଛରୁ ତା ଗାOି ମାରିଲି, େସ ଆଃ ଆଃ କହୁଥିଲା | େସମିତିେର େଗହିଲି ଆଉ େସ ନିଜ ବାOକୁ ହଲଉଥିଲା | କିଛି ସମୟପେର ମୁଁ ତାକୁ ଖଟ ଉପେର ଶୁଆଇେଦଲି ଆଉ ତା େଗାଡ଼ ଦୁଇଟା ଖଟରୁ ତଳକୁ ଖୁଲିକି ଥିଲା ଅଉ ତା ଗାଣିOମାରିଲି | େସ ସଁ ସଁ େହଉଥିଲା, ମୁ ଁ ହାଲିଆ େହାଇ ତା ଗାOିେର େମା ରସ ଢାଳିଥିଲି | େସ ବି ଖୁଶିେର ମୁଠିମାରି ନିଜ ମାଲ୍ ଖେସଇେଦଲା | େସେତେବଳକୁ ରାତି ତିନିଟା େହଲାଣି, ଆେମ େକାେଳଇ େହଇ େଶାଇଗଲୁ | ଜOଲ କେଟଜେର ରବିବାର ଦିନ ସାରା ରହିଲୁ ଆଉ ସOା ପୁବOରୁ ଗାଡ଼ିେର ବସି େଫରିଲୁ | ରାତି ସାେଢ଼ ଦଶଟା େବଳକୁ ଘେର ପହOିଲୁ | ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅନି ଆଉ କୁନି ଅଫିସ ଚାଲିଗେଲ | ରଜନୀ ଆଉ ମୁ ଁଘେର ଏକାଥିଲୁ | ପଡ଼ିଶାଘର Oୀେଲାକ ଜଣକ ଆମକୁ ଦିନେବଳା େଭାଜନ ପାଇଁ ନିମOଣ କରିଥିେଲ, େହେଲ ଆଉ କିଛି େହଲାନି | େସଦିନ ରାତିେର ଆେମ ଶୀO େଶାଇଗଲୁ | ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅନି ଆଉ କୁନି ଆମକୁ ଆଣି େOସନେର ଛାଡ଼ିେଦେଲ | କିO େବOାଲୁରୁେର ବିେତଇଥିବା େସଇ ଚାରିଦିନ ସବୁେବେଳ ମେନ ରହିବ | ଜାଣିଛି କାହାଣୀ ବହୁତ ଲOା େହାଇଛି, କିO ଭାବୁଛି ସମOOୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ | ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା େତେବ େମା ବଗOକୁ ବାରOାର ଆସି ଆହୁରି କାହାଣୀ ପଢ଼ିେବ | କିOା ମତାମତ େଦେବ | ନିଜ ମତାମତ େଦବାପାଇଁ େମା ବOଗକୁ ଆସO କିOା େମାର ଇେମଲ୍ ଆଇଡ଼ି .com େର ପO େଦଇ ପାରିେବ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *