ଓଡ଼ିଆ ବାଣ୍ଡ ବିଆ ଶୋଳ୍କ ଭାଗ ୨ – Odia Banda Bia Solka Part 2

ବାବୁ ଦୁଃଶା ପୃଥୀବିରେ ତୁ ଥୀଲୁ ଏକ ଗିଁହାଳି । ବାଣ୍ଡବନ୍ତ ଛୁଡବନ୍ତ ପେଳ ବାନ କରାଳି ॥ ଗିଁହାଳି ମଣ୍ଡଳେ ତର ମହିମା ଯେ ଟେକ । ବାଣ୍ଡ ବଳେ ତୁ ଥୀଲୁ ଗିଁହାଳି ଯେ ଏକ ॥ ଗେହୁଁ ଥିଲୁ ଗେହୁଁ ଥିଲୁ ନପଡ଼ି ଯେ ଥକି । ମୁଶଳ ଭଳିଆ ବାଣ୍ଡ ବିଆରେ ଦେଉଥିଲୁ ଜାକି ॥ ——————————————————- ଚୁଦୁରୁ ଗୁଦୁରୁ ଚୁଦୁରୁ ଗୁଦୁରୁ ଚୁଦୁରୁ ଗୁଦୁରୁ ବାଣ୍ଡିଆ । ବିଆ ଜଗୁଥିଲା ନଟିଆ ॥ ବିଆ କୁ ଦେଲା ଫାଡ଼ି । ବାଣ୍ଡିଆ ଦେଲା ଛୁଡ଼ି ॥ ——————————————————- ରହ ଆରେ ଗିଁହାଳିଆ ନ ପକାଅ ଗେଁହି । ଶୁଣ ଧନ ଛୁଡ଼ି ଥରେ ଏ ବିଆ କୁ ଚାହିଁ ॥ ——————————————————- କୁକୁର ପେଳ ଚାଟି ହରିଆ । କହୁଛି କୁକୁର ପେଳ ଯେ ଭାରି ବଡ଼ିଆ ॥ ——————————————————- ସେଣ୍ଟି କୁ ଦଳି ଦେଇ । ବାଣ୍ଡ କୁ ଦେବ ପୁରାଇ ॥ ——————————————————- ବିଆ ରେ ବାଣ୍ଡ ଦେଲେ ଗଳେଇ । ବିର୍ଯ ଜିବ ଖେଳେଇ ॥ ——————————————————- ଦେଖି ତ ବିଆ ର ବାଳ । ବାହାରିଲା ମ ବଣ୍ଡୁ ଲାଳ ॥ ——————————————————- କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ | ମୋ କରା କେହି ଖାଇ ନାହିଁ || ——————————————————- ଉଚ୍ଚ ହେବାପାଇଁ କର ଯେବେ ମନ | ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ଛୁଢ଼ା ଧନ ।। ——————————————————- କେହି ଗେଁହିଁ ନାହିଁ ଗେଁହିଁ ବ ନାହିଁ ଟି ଦିନ ରାତି ସବୁ ବେଳେ । ଶର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଗିଁହାଁ ଗେଁହିଁ ସାରି ବାହୁଡ଼ି ବେ କାଳ ବଳେ ॥ ——————————————————- ମତ୍ତ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି । ଦେବତା ହେଲେବି ଚଦଇ ॥ ——————————————————- ସବୁ କିଛି ହୁଏ ଏ ସଂଶାରେ ଧୀର ଗତିରେ ସିନା । ଗେଁହି ଦେଲେ ଛୁଆ ହେବକି ?ଦଶ ମାସ ପୁରିବା ବିନା ॥ ——————————————————- ମହାଭୟେ ପଳାଇବାକୁ କରେ ଯେବେ ମନ । ଗୁଦର ସାଗର ଦେଖି ହଜିଲା ତା ଗ୍ୟାନ ।। ——————————————————- ଏ ଜିବନ ଯଉବନ ସବୁ ପରା ଛୁଡ଼ା ଧନ । ଗେଁହିଁ ବାକୁ ଏବେ ହେଲାଣି ଯେ ମର ମନ ।। ——————————————————- ହେଲା ଧର୍ଶଣ । ବାଣ୍ଡ ବିଆ ଘର୍ଶଣ ॥ ହଟିଜାଅ ଭାଇ ମାନେ । ହେବ ଅଗ୍ନି ବର୍ଶଣ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *