ଆରତିର ଦୁଧ ଫୁଲା ଫୁଲା ସଂଗେ ନାଲି ମୁଣ୍ଡୀ (Aarati Ra Dudha Phula Phula Sange Nali Mundi)

May 17, 2016 Sunita Prusty 3

ବ୍ରାର ହୁକ୍ଖୋଲିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଆରତୀ ଦେବୀଙ୍କ ବତ୍ରୁଳକାୟ ସ୍ତନ ଦୁଇଟି ଯେପରି ଫଟକରି ବାହାରିପଡିଲା . ଟିକିଏ ବିଅବତନ ଘଟିନି କି ଝୁଲି ପଡିନି . ସ୍ତନ ଦ୍ବୟ ର ଭୁଣ୍ଡି ଦୁଇଟା […]